Tuesday, 23 May 2017

(22) 21, 22 και 23 Μαΐου 1453


Οι πολιορκητές επιτίθενται με όλα τα μέσα που διαθέτουν, από θαλάσσης, από ξηράς και υπογείως.
Στην πόλη , γυναίκες και παιδία και γέροντες και ιερείς, όπως μας πληροφορεί ο Μπάρμαρο έχουν δραστηριοποιηθεί με όσες δυνάμεις έχουν. Όπου γκρεμίζονται τα τείχη, τα ξαναχτίζουν. Κοιμούνται για λίγο επάνω στις επάλξεις και όποιος δεν μπορεί να πολεμήσει κουβαλά φαγητό για αυτούς που πολεμούν. Η ξεκούραση έχει γίνει πολυτέλεια και ο ύπνος έχει μειωθε...ί στο ελάχιστο. Πολλοί πολεμούν χωρίς ασπίδες περιμένοντας ένα βόλι από τον εχθρό για να ξεκουράσουν το βασανισμένο τους κορμί.
Ωστόσο, αντέχουν, σαν μια υπερφυσική δύναμη να τους στηρίζει.
Τη δε 21 Μαΐου, δύο ώρας προ της ημέρας επεχειρήθη η νέα και τελευταία επίθεση του τουρκικού στόλου . Την δε μεσημβρίαν της αυτής εκείνης ημέρας ανεκαλύφθη εν τη αυτή περιοχή της
Καλιγαρίας νέα υπόνομος, ην οι Τούρκοι είχον ήδη κατορθώσει να ορύξωσι κάτωθεν των θεμελίων του τείχους μέχρι του εσωτερικού της πόλεως. Αλλά και αυτήν την φοράν ενίκησαν οι Ελληνες. Ο δε βομβαρδισμός υπήρξε σφοδρός την ημέραν εκείνη. Πύργος τις του τείχους κατηδαφίσθη πλήρως, άλλος δε ετρώθη δεινώς. Οι πολιορκούμενοι επισκεύασαν παρευθύς τα ζημίας ταύτας.
Την δ' υστεραίαν 22 Μαΐου, επανελήφθησαν φευ όμοια επεισόδια, της θλιβεράς εκείνης αλληλουχίας των δεινών.

Ανακαλύφθηκαν δύο νέοι υπόνομοι. Ο ένας ανακαλύφθηκε από τους Έλληνες, οι οποίοι έβαλαν φωτιά και έκαψαν τους υπονομευτές ο δε άλλος κατέρρευσε αφ εαυτού.
Την 23η Μαϊου, τα νέα ήταν πιο θλιβερά από ποτέ. Ο απεσταλμένος του αυτοκράτορα, στο Αιγαίο προκειμένου να διαπιστώσει αν έρχονταν βοήθεια προς την πόλη, επέστρεψε για να δώσει αρνητικές ειδήσεις.
Οι Έλληνες και οι εναπομείναντες Λατίνοι έπρεπε να πιουν τον πικρό ποτήρι μονάχοι τους! Βοήθεια δεν θα έρχονταν από πουθενά. Οι Ούγγροι, χριστιανοί, είχαν επισκεφτεί τον σουλτάνο για να του δώσουν τα διαπιστευτήρια τους. Μάλιστα λέγεται ότι είχαν υποδείξει στον σουλτάνο πώς θα έπρεπε να τοποθετήσει τα κανόνα του, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερη αποδοτικότατα στο καταστροφικό τους έργο.
Την αυτήν δ εκείνην ημέραν παρετηρήθη φοβερόν ουράνιον φαινόμενον, έκλειψις σελήνης, ήν ο Βάρβαρος περιγράφει λεπτομερώς δια του ιδιαζόντος εις αυτόν απλοϊκού ύφους και ήτις ενέπλησε τρόμου τους πολιορκουμένους, πρωτοστατούντος του αυτοκράτορος. «Το σημείον εκείνο εδήλωσε εις τον Κωνσταντίνον, τον άξιον αυτοκράτορα της Κωνσταντινουπόλεως, ότι η εξαίρετος αυτού αυτοκρατορία προσήγγιζε προς το τέλος αυτής, καθ ά και πράγματι συνέβη.
Στις 23 Μαϊου ανεκαλύφθηκε κι άλλη υπόνομος πάλι εις την Καλιγαρία. Οι πολιορκούμενοι έβγαλαν τους Τούρκους από τα λαγούμια, τους πήραν το κεφάλι και πέταξαν τα σώματα πέρα από τα τείχη.
Ο σουλτάνος άφριζε από το κακό του.
--------------------------------------------------------------------------
Τα πλάγια από το βιβλίο:
Gustave Schlumberger,
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και η Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων 1453, Μετάφραση Σπυρίδων Π. Λάμπρου
σελ. 249 250

 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...